Telefon:  (+45) 60 69 65 65

Om Margrethehøj

Fra fæstegård til selveje

(Afskrift fra det oprindelige skøde)
”Underskrevne Chr.V.Benzon,Hans kongelige majestæts Kammerherre, Ejer af hovedgaarden Schiervad med underliggende Bøndergods, Gjør vitterligt:
At have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og arveinger til Niels Sørensen Allermann den gård i Emmelev by,Rimsø sogn,Nørre Herred,Randers amt,under Schiervad gods,som han sidst har havt i fæste,stående for ager og enge hartkorn 5 td.2 skp.2 4/5 alt.med den husbondelige besætning ig inventarium,for den betingede kjøbesum 1050 rdl.rede sølv,og med forpligtelse for kjøberen:

Siger et tusinde og halvtredsindstyve rigsbankdaler rede sølv ,så frasiger jeg mig herved videre lod ,del og rettighed til ekker udi foranmeldte gård i Emmelev by,Rimsø sogn,ansat til ager og enge hartkorn 5 td.2 skp. 2 4/5 malb.med sæd og afgrøde, den husbondelige besætning, men samme skal tilhøre kjøberen og arvinger som en lovlig indkøbt ejendom under fornævnte forpligtelser ,som jeg den har ejet.

Sluttelig tilføjes:at dette skjøde er ved kongelig resolution af 30.oktober f.år tilladt at udfærdige på stempelpapir af 4.klasse nr. 4.
Til bekræftelse under min hånd og segl i overværelse af 2 vitterlighedsvidner. Benzon ,den 9.juli 1840
C.Benzon(sign.)

Slægtsgård i 157 år

Nævnte Niels Sørensen Allermann ,som købte gården i 1840 ,døde 1867 og enken,Maren Sørensdatter,giftede sig med Niels Petersen Slemming fra Enslev.Han døde 1889 ,hvorefter gården overtoges af Jens Mogensen (Rasmussen) fra Rimsø , som var gift med Niels Sørensen Allermanns yngste datter ,Ane Margrethe.Familien fik navneforandring fra Rasmussen til Mogensen 1905-Jens Mogensens far hed Rasmus Jensen.
I 1928 overtog Jens og Ane Margrethes yngste søn, Marius Mogensen ,gården ,efter at han var blevet gift med Meta Nicoline (kaldet Nico)født Sørensen..Sammen fik de en datter Lis ,der som det sidste led i familien overtog gården i 1996 efter at Nicoline var død på Rimsø plejehjem ,94 år gammel .Marius døde 1989,-88 år gammel.Begge ligger begravet på familiegravstedet i Rimsø.

I 1997 blev gårdens jordtilligende på 82.trl.delt -og solgt til henholdsvis Benny Jørgensen,Kastbjerg(47 tdrl.)og præstefruen Inger Margrethe Carlsson(bygninger og 35 tdrl.).

Gården var oprindelig placeret midt i landsbyen Emmelev ,som nedbrændte ved en brand i 1820.I 1907 blev gården ”flyttet”til den nuværende placering og de gamle bygninger nedrevet året efter.Det nye stuehus –med to kviste og tre skorstene -og dele af udlængerne blev opført i gule sten fra det daværende Emmelev teglværk og soklen i granitsten stammer angiveligt fra højen bag gården mod syd, hvilket forekommer tvivlsomt.

Har du et spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi er altid klar til at hjælpe dig!